Statut Przedszkola

images/dokumenty/Statut2022.pdf