RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

·       6.30 -8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. 

·       8.00 - 8.45  Zabawy integrujące grupę organizowane przez nauczyciela: rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową   i ich zainteresowaniami, ćwiczenia poranne, rozmowy indywidualne  z rodzicami

·       8.45 - 9.00    Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych   z samoobsługą  dziecka i przygotowaniem do śniadania

·       9.00 - 9.30       Śniadanie i zabiegi higieniczne po śniadaniu

·       9.30 - 10.00     Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie   dydaktycznych   zajęć    programowych

·       10.00 - 10.15  Zabawy ruchowe

·       10.15 - 10.45  Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne

·       10.45 - 11.45  Gry i zabawy organizowane lub swobodne na placu przedszkolnym lub w sali   zajęć  - spacery, wycieczki

·       11.45 - 12.00  Wyrabianie nawyków  i  czynności higienicznych związanych z samoobsługą  dziecka i przygotowaniem do obiadu

·       12.00 - 12.30  Obiad

·       12.30 - 13.00  Zajęcia dodatkowe:

                       język angielski

                       katecheza

·       13.00 - 13.20  Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, muzyki  relaksacyjnej

·       13.20 -13.50    Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym

            - gry i zabawy dydaktyczne, badawcze

            - zabawy ruchowe

           - indywidualna praca z dziećmi

·       13.50 - 14.00    Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą                      

·       14.00 - 14.30  Podwieczorek                    

·       14.30 - 16.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci: koła zainteresowań, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

W godzinach 8.00 - 13.00 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego