Nasze przedszkole mieści się w budynku parterowym, otoczonym   dużym, pełnym zieleni ogrodem.

Placówka posiada  4 oddziały  integracyjne , do których  uczęszczają dzieci   ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sale dla dzieci są jasne, przestronne, wyposażone  w nowe meble, sprzęt i   zabawki.

Budynek oraz wszystkie pomieszczenia dostosowane zostały   do potrzeb   dzieci niepełnosprawnych dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON.

W każdej sali do dyspozycji dzieci jest komputer a w nim  gry i zabawy edukacyjne oraz Internet.

Naszą dumą jest duży, nowoczesny, pełen zieleni  przedszkolny plac zabaw, wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjny dostosowany do potrzeb dzieci i wymogów bezpieczeństwa.

Przedszkole jest czynne w godzinach  6.30 - 16.30

Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie  - 3 posiłki dziennie.

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

Jesteśmy jedyną placówką przedszkolną na terenie miasta Myszkowa, prowadzącą  oddziały integracyjne,  obejmujące swą opieką dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  m. in:

 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • dzieci z niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • dzieci z trudnymi zachowaniami i autyzmem,
 • dzieci z zaburzeniami parcjalnymi,
 • dzieci z zaburzeniami zmysłów,
 • dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,
 • dzieci z zespołem Downa.

Podstawą przyjęcia dziecka do grupy integracyjnej jest orzeczenie PPP – P kwalifikujące dziecko do   jednej z form kształcenia specjalnego min:

 • integracyjnego
 • nauczania indywidualnego
 • zajęć rewalidacyjno - wychowawczych / indywidualnych

KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra przedszkola jest w pełni przygotowana do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Przedszkole zatrudnia 9 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie z zakresu edukacji przedszkolnej jak również dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne zgodne z potrzebami i rodzajem niepełnosprawności dzieci: Terapia behawioralna uprawniająca do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi, Oligofrenopedagigika, Terapia pedagogiczna, Glottodydaktyka, Kurs Kinezjologii Edukacyjnej - pomoc w nauczaniu i uczeniu się oraz rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych, Szkolenie I i II stopnia Kinezjologia Edukacyjna "Brain Gym" metody dr Paula Dennisona - program działań i ćwiczeń psychomotorycznych, pomocnych w korygowaniu  dysharmonii rozwojowych i podnoszeniu stopnia integracji umysł- ciało, Kurs nauki pisania punktowego Braille,a, Logopedia, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia Integracji Sensorycznej, Rehabilitacja ruchowa, Socjoterapia

w grupie integracyjnej pracuje 2 nauczycieli jednocześnie w tym:

 • nauczyciel prowadzący
 • nauczyciel wspomagający ( ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym)
 • stosownie do potrzeb, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i terapii ruchowej

ZAJĘCIA DODATKOWE

Dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi organizowane są zajęcia dodatkowe w formie:

 • zajęć rewalidacji indywidualnej
 • logoterapii
 • rehabilitacji ruchowej
 • zajęć integracji sensorycznej
 • zajęć korekcyjno -  wyrównanwczych
 • zajęć TUS - Trening Umiejętności Społecznych
 • koło plastyczne
 • koło teatralne