Drodzy Rodzice

 

Już jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi organizacji roku szkolnego 2022/2023:

1. Listy dzieci w poszczególnych grupach są dostępne na tablicy informacyjnej  w przedszkolu.

2. Zebranie z Rodzicami:

- grupa Biedronki  - 01.09.2022 r. godz. 1500

-  grupa Pszczółki  - 02.09.2022 r. godz. 1500

-  grupa Motylki i Żabki  - 05.09.2022 r. godz. 1500

Prosimy, aby na zebraniu był obecny jeden rodzic.

3. Prosimy Rodziców, aby przeprowadzali i odbierali dzieci według deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Dziecko do przedszkola wprowadza jeden rodzic.

5. Dzieci schodzą się do godziny 900

6. Dzieci nowoprzyjęte mogą przynieść ze sobą „pluszaki” przez okres adaptacji.  

Rozstrzygnięcie MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PT. „EKO - PRZEDSZKOLAK” zorganizowanym przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

 

1. miejsce Igor Piwowarczyk Przedszkole Nr 1 „BAJKA”.

2. miejsce Lena Zimońska Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. H. Sienkiewicza

3.  miejsce Kacper Bialik Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

 

Gratulujemy i dziękujemy za trud oraz zaangażowanie wszystkim laureatom i uczestnikom  konkursu!

W dniu 12.05.2022r. został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Online pt. „WIERSZE ZNANE I LUBIANE” zorganizowanym przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W konkursie utworzono dwie kategorie:

EMOCJE I INTERPRETACJA

PAMIĘĆ I DYKCJA

W kategorii EMOCJE I INTERPRETACJA:

1.   miejsce Bruno Urban Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego Toporzysko, Jordanów

2.   miejsce Michał Dzierżyński Przedszkole Nr 3 Myszków

3.   miejsce Julia Kobusińska Przedszkole Publiczne Jelonek Papowo Toruńskie

W kategorii PAMIĘĆ I DYKCJA:

1.   miejsce Tymoteusz Rosikoń Przedszkole Nr 2 Myszków

2.   miejsce Helena Holona Przedszkole Nr 51 przy Zespole Edukacyjno – Artystycznym „Przygoda” Rybnik

3.   miejsce Joanna Banasik Zespół Kształcenia i Wychowania Dzierżążno 

 

Gratulujemy i dziękujemy za trud oraz zaangażowanie wszystkim laureatom i uczestnikom  konkursu!

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci już od najmłodszych lat. Prosimy o przyniesienie do przedszkolnej książkodzielni 1-2 książek. Nauczyciele przedszkola będą wypożyczać książki w ramach wzajemnej wymiany między dziećmi. Program będzie trwał do końca roku szkolnego. Po jego zakończeniu książki zostaną zwrócone właścicielom.

UWAGA: Prosimy o wzajemną wyrozumiałość w przypadku niezamierzonego zaginięcia lub zniszczenia książek. ?

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Miło nam poinformować, że w tym roku nasze przedszkole zostało zakwalifikowana do rządowego projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Kierunek interwencji 3.1. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się ubiegać o fundusze na zakup książek. Nauczyciele przedszkola opracowali projekt, który został zatwierdzony dzięki czemu nasze przedszkole otrzyma dofinasowanie na zakup nowych książek (literatura dziecięca) oraz realizację zadań wpływających na rozwój czytelnictwa wśród dzieci mi. konkurs recytatorki, współpraca z biblioteką.  Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 2400 zł plus 600 zł wkład własny organu prowadzącego.  Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa Rodziców i Dzieci w prowadzonych przez naszą placówkę działalnościach na rzecz rozwoju czytelnictwa.

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pt. "Wiersze znane i lubiane" skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym!!! Konkurs organizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

Zachęcamy przedszkola z całego kraju do udziału!!!

Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji.

Wyślij kartę zgłoszeniową na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Następnie nagraj film i opublikuj go w mediach społecznościowych (Facebook) z wykorzystaniem hashtagu: #wierszeznaneilubianep3myszkow lub prześlij nagranie
w formie linku do filmu na podany adres mailowy organizatora.

Laureaci oraz nauczyciele przygotowujący dzieci otrzymają dyplomy i wspaniałe nagrody!

Więcej informacji w załączniku!!!!

Zapraszamy!!!!

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie dysponuje 25 miejscami wolnymi w roku szkolnym 2022/2023.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych gminy Myszków na rok szkolny 2022/2023

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j.:Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu. Data złożenia wniosku w tym okresie w przedszkolu/szkole, nie ma wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

3. Zgodnie z przepisami prawa wniosek o przyjęcie można składać do wybranych (maksymalnie 3) przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 

4. Informacje ogólne

·         W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Myszkowie:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2019-2016),
oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Myszkowem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2020r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
  • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

5. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2021/2022)

W terminie od 1 do 11 lutego 2022r.   przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnegorodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko.

6. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

·         Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • - pobierają wypełnią wniosek o przyjęcie dziecka ze strony internetowej www.miastomyszkow.plzakładka: Mieszkańcy/ Oświata/ Informacje dla rodziców,
 • - drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • - pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
 • - wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • Podpisy obojgarodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub  upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  - zwrócić się do burmistrza miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz miasta:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale XLI/329/2017  Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2017r. tzw. kryteria samorządowe.

·         Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli - podpisanie umowy, zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • - wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 7. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 • Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
 • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub
w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

·         Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.

 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Informujemy, że zebrania z Rodzicami odbędą się:

 

·   Grupa „Żabki”

02.09.2021r. o godz. 15.00 (czwartek)

 

·   Grupa „Pszczółki”

06.09.2021r. o godz. 15.00 (poniedziałek)

 

·   Grupa „Motylki”

07.09.2021r. o godz. 15.00 (wtorek)

Szanowni Rodzice,

W związku z ustalonymi przerwani w pracy poszczególnych przedszkoli w okresie wakacyjnym informujemy, że rodzice dzieci, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w miesiącu przerwy w pracy przedszkola macierzystego, mogą zgłosić swoje dziecko na czas tej  przerwy do:

Ø  Przedszkola Nr 2 ul. Pułaskiego 7a - w miesiącu lipcu

Ø  Przedszkola Nr 1 ul. Sucharskiego 32 - w miesiącu sierpniu

Zgłoszenia dziecka do w/w przedszkoli należy dokonać do 11 czerwca br. (piątek)

Wyznaczenie terminu na dokonanie zgłoszenia jest niezbędne dla dyrektora przedszkola ze względów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w wyznaczonym przedszkolu.

Karty zgłoszenia można pobrać w przedszkolu macierzystym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Przedszkola od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego:

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

RODZICE SPEŁNIAJĄCY WYŻEJ WYMIENIONE WYMAGANIA MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSEK DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM OKREŚLAJĄ POTRZEBĘ GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU. POZA WNIOSKIEM NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ (RODZICE DZIECI Z ORZECZENIEM KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO TAKIEGO OŚWIADCZENIA SKŁADAĆ NIE MUSZĄ)

Prosimy o przemyślane i szybkie decyzje w celu zorganizowania dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

Z WYRAZAMI SZACUNKU DYREKTOR

W załącznikach do pobrania Wniosek do przedszkola oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r.

/images/dokumenty/WNIOSEK.pdf

/images/dokumenty/RME.pdf

 

Drogie dzieci i rodzice !!!

Nasze przedszkole przystąpiło do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przedszkole otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

sprzęt na rzecz wybranego przedszkola.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 

Termin Akcji: 19.05.2021r. do 12.06.2021

 

Miejsce Akcji: Przedszkole Nr 3 z Oddziałam Integracyjnymi – Parking

 

 

Plakat informacyjny o zbiórce elektrośmieci
Plakat informacyjny o zbiórce elektrośmieci
Plakat informacyjny o zbiórce elektrośmieci
Plakat informacyjny o zbiórce elektrośmieci
Plakat informacyjny o zbiórce elektrośmieci
Plakat informacyjny o zbiórce elektrośmieci